Digituella edistetään kuntalaisten hyvinvointia – digituen ja hyten yhteistyömalli

Digitalisaation kehittymisellä ja sen tuomilla mahdollisuuksilla on tutkitusti vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Mitä paremmat digitaidot kuntalaisilla on, sitä paremmat edellytykset heillä on myös hyödyntää monipuolisesti sähköisiä palveluita hyvinvointinsa tukena. Puutteelliset digitaidot puolestaan lisäävät digisyrjäytymisen vaaraa, millä tiedetään olevan negatiivisia seuraamuksia hyvinvointiin. Tämän vuoksi kunnissa onkin tärkeää huolehtia, että laadukkaiden digitaalisten palveluiden lisäksi on tarjolla digitukea, jotta kaikille kuntalaisille varmistettaisiin tarvittavat digitaidot sekä siten yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää haluamiaan digitaalisia palveluita, osallistua nyky-yhteiskunnan toimintaan ja voida hyvin.

Digituella pystytään siis vahvistamaan kuntalaisten hyvinvointia ja olemmekin Pohjois-Pohjanmaan digituki -hankkeessa nähneet erittäin tärkeäksi tehdä tiivistä yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen (hyte) toimijoiden kanssa vuodesta 2019 lähtien. Digituen kehittäminen on myös kirjattu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimukseen vuosille 2019–2025, mikä on antanut meille vahvan selkänojan kehittää digitukeen liittyviä asioita eteenpäin maakunnan hyte-kontekstissa. Tavoitteenamme on ollut lisätä entisestään kuntien hyte-toimijoiden osaamista digitalisaation vaikutuksista hyvinvointiin ja auttaa hahmottamaan, minkälainen rooli digituella on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tavoitteenamme on ollut, että digituki huomioitaisiin monipuolisesti hyte-työn eri tasoilla – sekä strategisella että käytännön tasolla, esim. kuntien hyvinvointikertomuksissa ja -suunnitelmissa sekä digituen tarjonnan konkreettisena lisääntymisenä.

Pohjois-Pohjanmaan hyten kokonaisuudessa toimii erilaisia teemaverkostoja, joissa olemme vierailleet kertomassa digituesta ja sen merkityksestä kuntalaisten hyvinvointiin. Teemaverkostojen kautta olemme voineet tehokkaasti levittää tietoa digituesta eri hallinnon aloille ympäri maakuntaa sekä uudet ideat, hyvät käytänteet ja valtakunnallinen tieto on saatu vietyä maakunnan toimijoille heidän oman perustyönsä tueksi. Verkostovierailujen lisäksi olemme osallistuneet aktiivisesti myös muihin hyten maakunnallisten toimijoiden kokouksiin (mm. hyvinvointijohtamisen kokous), tavanneet kuntien hyte-yhdyshenkilöitä sekä järjestäneet innostavan kehittämistyöpajan digihyvinvoinnista. Palaute monipuolisesta yhteistyöstä on ollut hyvää ja digituen esille nostamista eri hyte-yhteyksissä on pidetty tärkeänä.

Pohjois-Pohjanmaan digitukiverkosto on myös saatu liitettyä hyten teemaverkostojen joukkoon kevään 2020 aikana ja näin digituen verkosto on osa maakunnallista hyte-kokonaisuutta, eikä muusta toiminnasta irrallaan oleva verkosto. Digitukiverkostossa käsitellään säännöllisesti hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä asioita sekä pohditaan, millä keinoin näitä voidaan digituen avulla edistää. Lisäksi olemme vuorostaan kutsuneet muiden teemaverkostojen vetäjiä ja jäseniä vierailulle digituen verkostoon kertomaan heidän ajankohtaisista ja keskeisistä asioistaan.

Laaja-alaisella yhteistyöllä maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoiden kanssa olemme saaneet aikaan parempaa näkyvyyttä ja vaikuttavuutta digituen kehittämistyölle. Yhteistyöllä on ollut vaikutusta siihen, että yhä useampi kunnan toimija huomioi omassa työssään digitukeen ja sen kehittämiseen liittyviä asioita - mitä minä itse voin tehdä digituen edistämiseksi, jotta kuntalaisillamme olisi tarvittavat digitaidot ja he voisivat paremmin. Yhteistyö mahdollistaa myös digituen kiinnittymisen maakunnan pysyviin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteisiin, mikä takaa paremmin sen, että tulevaisuudessa digituki on luonnollinen osa kunnan palveluiden kehittämistä sekä sen merkitystä pidettään tärkeänä kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta.

Yhteystiedot

Heidi Niemelä

Pohjois-Pohjanmaan digituki-hanke

Maria Puotiniemi

Pohjois-Pohjanmaan digituki-hanke
Päivitetty: 28.10.2020