Seutukunnalliset verkostot tiiviissä yhteistyössä

Ihmisiä pöydän ääressä
Varsinais-Suomen digituen kehittämisessä seutukunnallinen yhteistyö on kaiken keskiössä. Digituen toimijat kokoontuvat säännöllisesti seutukunnittain, jolloin yhteistyötä on mahdollista tehdä hyvin konkreettisella tasolla.

Digituen seutukunnalliset verkostot on muodostettu Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeen johdolla, tiiviissä yhteistyössä alueen digituen toimijoiden kanssa. Tarkoituksena on ollut luoda yhden suuren verkoston sijaan alueen viidelle seutukunnalle pienemmät, tiiviimmät verkostot. Rajatumman maantieteellisen alueen ja tiiviimmän toimijaverkoston avulla verkostojen yhteistyön vieminen konkreettiselle tasolle lyhyessä ajassa on ollut mahdollista. Seutukunnalliset verkostot ovat itse määritelleet toimintatapansa, yhteistyön tekemisen kohteet, sekä tutustuneet toisiinsa ja saaneet vertaistukea toisiltaan.

Seutukunnallisten verkostojen rakentaminen aloitettiin digituen toimijoiden kartoittamisella, jossa käytettiin hyödyksi suoria yhteydenottoja, puskaradiota, lehti-ilmoituksia ja sosiaalista mediaa. Kun aktiiviset ja yhteistyöstä kiinnostuneet toimijat oli löydetty, kartoitettiin heidän palvelunsa, toiveensa ja tarpeensa digituen yhteistyöverkoston toiminnalle.

Seutukunnallisten verkostojen muotoutuminen

Alkukartoituksen mukaan digituen tarjoajat toivoivat tietoa muista alueen digituen toimijoista ja mahdollisuutta verkostoitua muiden toimijoiden kanssa. Tärkeimpänä toiveena nousi mahdollisuus tiedon jakamiseen jotta ”kaikkien ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen”. Tästä syystä koettiin tarpeelliseksi pitää verkoston yhteistyö tiiviinä ja toimijalähtöisenä.

Kartoitukseen pohjautuen järjestettiin ensimmäiset tapaamiset, joiden tavoitteena oli syventää hankkeen henkilökunnan käsitystä siitä, mihin suuntaan verkostotyötä lähdetään viemään. Koska toiminta oli uutta ja suuntaviivoja ei ollut täysin määritelty, oli tärkeää kuunnella toimijoiden toiveet ja huolet herkällä korvalla, jotta pystyttiin varmistamaan näiden sitoutuminen verkostoyhteistyöhön.

Kartoitusten ja tapaamisten pohjalta ymmärrys digituen toimijoiden tarpeista syveni, jonka johdosta seutukunnallisten verkostojen malli yhden suuren maakunnallisen verkoston sijaan vahvisti asemiaan. Samalla kävi selväksi, että verkostot ja niiden toiminta tulisi rakentaa täysin verkostojen jäsenten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tästä syystä jokainen seutukunnallinen verkosto on itse määritellyt omat toimintatapansa, sekä yhteisen tekemisen kohteet.

Seutukunnallisen verkostomallin hyödyt

Varsinais-Suomen tapauksessa seutukunnallinen yhteistyö vaatii enemmän hankkeen henkilöstön työaikaa kuin yhden suuren verkoston toiminnan pyörittäminen. Tapaamisiin ja työpajoihin liittyvät valmistelut ja erilaisten toimenpiteiden kuten viestinnällisten ponnistusten valmistelu vie oman aikansa. Kuitenkin seutukunnallisten digituen verkostojen hyödyt ovat jo nyt nähtävissä. Tiiviiden ryhmien ansiosta verkostoihin sitoudutaan ja yhteiset ponnistukset tarjottavan digituen laatuun ja näkyvyyteen ovat jo käynnissä.

Seutukunnallisten verkostojen etuna on hyvä digituen alueellinen kattavuus Varsinais-Suomessa. Tätä edesauttaa seutukunnallisten verkostojen toimijoiden tiivis yhteistyö, sekä mahdollisuus parantaa digituen näkyvyyttä ruohonjuuritasolla. Tärkeimpänä verkostoyhteistyössä on antaa ääni ja päätäntävalta verkostoiden toimijoille itselleen. Näin pystytään luomaan sitoutunut verkosto, joka työskentelee yhdessä, oman alueensa tuntien, digituen saatavuuden edistämiseksi.

 

Yhteystiedot

Noora Orvasto, Projektipäällikkö

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke
Päivitetty: 28.10.2020