JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset

Tämä suositus määrittelee URI-tunnusten rakennemallin ja uudelleenohjauksen käytänteet sekä ohjeistaa tunnusten toteuttamista ja paikkatietokohteiden elinkaarisääntöjen laatimista. Lisäksi esitellään URI-tunnusten hyödyntämistä ja käyttötapausesimerkkejä. Suosituksen mukaan URI-tunnusten rakennemallia tulee soveltaa INSPIRE-direktiivin soveltamisalaa laajemmin koko julkishallinnossa tietojen yksilöintiin ja linkittämiseen.
Liite 2: Esimerkki tiedontuottajan URI-palvelun teknisestä toteutuksesta
Liite 3: Paikkatietokohteiden elinkaarisääntöjen muodostaminen
Liite 5: Yksilöivät tunnukset INSPIRE-tietotuotteissa
Päivitetty: 28.9.2020