Kyselyt

Eri muodoissa toteutetut kyselyt ovat melko yksinkertainen tapa kerätä kokemuksia ja mielipiteitä jostakin tietystä asiasta, esimerkiksi asiakastyytyväisyydestä. Kyselyn avulla saadaan usein paljon vastauksia, joita kyselytavasta riippuen on mahdollista tulkita myös määrällisesti.

Kyselyt perustuvat aina valmiiksi tehtyyn, strukturoituun kysymysrunkoon. Kysely voidaan tehdä esimerkiksi verkkolomakkeella, puhelimella tai kasvokkain kyselyyn vastaajien kanssa. Monet kaupalliset toimijat tarjoavat valmiina kokonaisuuksia, joihin sisältyy sekä kyselyn tekeminen, toteuttaminen että tulosten analysoiminen. Kaikki nämä vaiheet voidaan kuitenkin toteuttaa myös itse.

Ennen kyselyn tekemistä tulisi aina olla selkeä ymmärrys siitä, miksi kysely tehdään. Mihin kyselyn tuloksia aiotaan hyödyntää? Koska kyselyyn vastaaja on usein yksin kyselyyn vastatessaan, tulisi kysymysten olla riittävän yksinkertaisia ja vastaamisen helppoa juuri kyseiselle kohderyhmälle. Kysymykset eivät saisi olla johdattelevia, jotta vastauksia voidaan pitää luotettavina.