Suomi.fi-viestit

Henkilön kädessä on älypuhelin, jossa on auki suomi.fi-viestit -sovellus.
Suomi.fi-viestit -palvelu on julkishallinnon yhteinen järjestelmäratkaisu viestien välittämiseen. Organisaatiot voivat liittää suomi.fi-viestisovelluksen omiin asiointipalveluihinsa ja siten välittää organisaationsa viestejä sähköisesti omille asiakkailleen. Mikäli organisaation asiakkaat eivät halua ottaa vastaan viestejä sähköisessä muodossa, välittää palvelu viestit perinteisenä kirjeenä.

Kenelle?

Lakisääteisiä tehtäviä hoitavat organisaatiot ovat velvoitettuja palvelun käyttöön, eli valtion hallintoviranomaisten ja virastojen, laitosten ja liikelaitosten sekä kunnallisten viranomaisten tulee tarjota lakisääteisiin palveluihin liittyvä sähköinen viestiminen suomi.fi-viestit -palvelulla. Yksityinen sektori voi hyödyntää palvelua ainoastaan silloin, mikäli sille on ulkoistettu jokin lakisääteinen tehtävä.

Käytön ja käyttöönoton kustannukset

Suomi.fi-viestit -palvelun käyttö on julkishallinnolle maksutonta, sillä palvelu on osa julkishallinnon yhteistä tukipalvelukokonaisuutta. Sähköisen tiedoksiannon kustannukset hoidetaan keskitetysti palvelun tarjoavassa Väestörekisterikeskuksessa. Mahdolliseen paperipostitukseen liittyvät kustannukset ovat palvelua käyttävien organisaatioiden vastuulla.

Asiakasorganisaatio vastaa itse organisaation omiin järjestelmiin vaadittavista käyttöönoton edellyttämistä muutoksista, kuten rajapintojen rakentamisesta ja integraation toteutuksesta.

Tekninen toteutus

Suomi.fi-viestit kytketään osaksi julkishallinnon organisaation asiointipalveluaratkaisua tai asianhallintajärjestelmää. Palvelun avulla loppukäyttäjät voivat vastaanottaa viestejä viranomaisilta sähköisen suomi.fi-postilaatikon kautta tai halutessaan perinteisenä kirjeenä. Palvelu huolehtii palveluntarjoajan puolesta viestin toimituksen loppukäyttäjän haluamalla tavalla.
Viestit-palvelusta vastaa Väestörekisterikeskus, joka välittää asiakasorganisaation lähettämiä viestejä loppukäyttäjille. Viestinvälitys voidaan toteuttaa esimerkiksi todisteellisena tiedoksiantona tai korotetun tietoturvan lähetyksenä.
Viestit-palvelun käyttöönotto edellyttää, että asiakasorganisaatio toteuttaa omaan järjestelmäänsä viestit-palvelun vaatimat muutokset.

Käyttöönotto

Suomi.fi-viestit -palvelun käyttöönotto tapahtuu yhteistyössä Väestörekisterikeskuksen kanssa. Käyttöönotto aloitetaan täyttämällä käyttölupahakemus ja aloittamalla käyttöönoton suunnittelu yhteistyössä Väestörekisterikeskuksen kanssa

Digitaalisen asioinnin tukipalvelukokonaisuus Suomi.fi

Suomi.fi-palvelut ovat digitaalisen asioinnin tukipalveluita, jotka luovat yhtenäisen käyttökokemuksen julkishallinnon kanssa asiointiin. Yhtenäisesti toteutetut palvelut on kustannustehokkaita ja niille voidaan tarjota keskitettyä tukea. Keskitettyjen palveluiden tavoitteena on yksinkertaistaa, yhtenäistää ja helpottaa julkishallinnon asiakkaiden – kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen – asiointia asiakasorganisaatioiden kanssa. Kaikki suomi.fi-palvelut ovat saavutettavia.