VAHTI 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta

Ministeriöille, virastoille ja laitoksille

Valtiovarainministeriön julkaiseman toiminnan jatkuvuuden hallinnan ohjeen (VAHTI 2/2016) tarkoituksena on antaa suosituksia organisaation toiminnan turvaamiseksi kehittämällä varautumis-, jatkuvuus-, toipumis- ja valmiussuun­nittelua. Suunnitelmien avulla organisaatio voi varautua erilaisiin normaaliolo­jen häiriötilanteisiin sekä poikkeusoloihin.

Ohje on kohdennettu valtionhallinnon ja julkishallinnon organisaatioille, mutta sitä voidaan käyttää myös laajemmin kehitettäessä jatkuvuuden hallintaa yksi­tyisissä organisaatioissa. Ohje tukee Suomen kyberturvallisuusstrategian täy­täntöönpanoa. Se on huomioitava myös organisaatioiden suunnitellessa toi­minnan digitalisaatioon liittyviä kehittämishankkeita, joissa ICT-palveluilla on keskeinen rooli.

Ohjeen lisäksi www.vahtiohje.fi sivustolla julkaistaan vaikutusarviotyökalu (BIA), jonka avulla organisaatiot voivat arvioida toiminnalleen kriittisten palve­luiden tärkeyttä sekä niihin kohdistuvien häiriöiden vaikutuksia. Valtiovarain­ ministeriö suosittelee, että valtionhallinnon organisaatiot käyttävät työkalua ar­vioidessaan sellaisia palveluita, jotka ovat kriittisiä organisaation toiminnan kannalta tai joilla on merkitystä yhteiskunnan toiminnan turvaamisessa.

Ohjeen on valmistellut Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryh­män alaisuudessa toimiva ohjejaosto.

Lisätietoja antaa VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku (etunimi.sukunimi@vm.fi ).
 

Kunta- ja uudistusministeri

Anu Vehviläinen

Yksikön päällikkö VAHTln puheenjohtaja

Aku Hilve
 
Liite: Toiminnan jatkuvuuden hallinta (VAHTI 2/2016)

Tiedoksi: Kunnat

Päivitetty: 9.6.2020