Suunnannäyttäjät 2019: Ikääntyneen asiakkaan suunhoidon verkkokurssi

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan, terveys-ja päihdepalvelujen suun terveydenhuollon ehdotus vuoden 2019 Suunnannäyttäjäksi on ikääntyneen asiakkaan suunhoidon verkkokurssi.

Helsingin kaupungin suun terveydenhuolto ja kotihoito haluavat parantaa kotihoidon asiakkaiden suun terveyttä ja ravitsemustilaa. Päätimme toteuttaa kotihoidon henkilöstön koulutuksen verkkokurssina, jotta koulutus ei olisi paikkaan ja aikaan sidottu, ja mahdollisimman moni pääsisi siihen osallistumaan. Tämän lisäksi tarjoamme läsnäolokoulutuksia yksikön käytänteiden läpikäymiseksi ja motivaation ylläpitämiseksi. Hoitohenkilöstön oma asenne ei saa vaikuttaa asiakkaan saamaan palveluun.

Verkkokurssin tavoitteena on, että jokainen helsinkiläinen ikääntynyt saa tarvittaessa tukea myös hampaiden ja suun päivittäiseen puhdistamiseen. Suun päivittäisen puhdistamisen kirjaaminen ja sisällyttäminen hoitosuunnitelmaan on tärkeä osa verkkokurssia. Kurssin avulla henkilöstö oppii mm. kuinka tunnistaa asiakkaan kuiva suu ja kuinka sitä hoidetaan. Lisäksi henkilöstö oppii arvioimaan asiakkaan toimintakykyä ja ohjaamaan asiakasta yksilölliseen suunhoitoon, joka tukee ja motivoi häntä suun terveyttä edistävissä arjen valinnoissa. Välillisesti parannetaan myös asiakkaan elämänlaatua ja vähennetään terveyspalvelujen tarvetta.

Kurssin tavoitteeksi asetettiin, että kurssin suorittaja ymmärtää oman työnsä merkityksen asiakkaan suun terveyden tukemiseksi, osaa huomioida asiakkaan suun terveyden päivittäisissä hoitorutiineissa, ymmärtää suun terveyden ja puhdistuksen kirjaamisen merkityksen ja osaa kirjata suun terveyden hoitosuunnitelmaan sekä päivittäisiin kirjauksiin.

Kestävyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Terve ja hyvinvoiva suu merkitsee ikääntyneille hyvää oloa ja elämänlaatua. Ikääntyneiden määrä kasvaa tasaisesti ja iän mukana tulevat sairaudet ja niiden lääkitykset voivat heikentää suun terveyttä. Ikääntyneiden kohdalla on tärkeää huolehtia hyvästä suuhygieniasta, sillä se ehkäisee suun sairauksia ja tulehduksia ja niiden vaikutusta yleisterveen. Lisäksi tukemalla ikääntyneen suunhoitoa vahvistetaan hänen toimintakykyä ja lisätään kotona asumisen mahdollisuuksia.

Tavoittamalla suuremman määrän ammattilaisia, tavoitetaan kumuloituvasti suuremman joukon tukea tarvitsevia kaupunkilaisia. Ammattilaisten koulutuksen avulla, yhä useampi asiakas saa tarvitsemaansa tukea tulevina vuosina kohtuullisen pienillä panostuksilla. Digitaalisaatiota hyödyntämällä, voidaan mahdollistaa koko henkilöstön kouluttaminen. Koulutuksen avulla kaikilla on samat perustiedot suun omahoidosta ja sen tukemisesta. Seuranta ja arviointi ovat helppoa. Osaamisen kehittäminen tukee organisaatioiden tavoitteita ja työhyvinvointia nykyaikaisella toteutuksella.

Toimialat ylittävä koulutusmuoto tukee kaupungin palveluiden uudistamista, kohdentaa paremmin resursseja sekä vahvistaa osaamisen jakamista ja moniammatillista yhteistyötä. Toimialat ylittävän verkkokurssin avulla henkilöstön ei tarvitse löytää aikaa koulutusta varten, vaan he voivat suorittaa sen vaikka viiden minuutin osissa, aina kun heille sopii. Materiaaliin on helppo palata myöhemmin, eikä sitä tarvitse tulostaa. Nyt kun olemme saaneet verkkokurssin osaksi kotihoidon perehdytysohjelmaa, pystymme tarjoamaan saman osaamispohjan koko henkilöstölle. Kurssiin on helppo tehdä myöhemmin muutoksia tai jatko-osia, mikäli tarvetta ilmenee. Koulutukseen osallistuvien tai kouluttajien ei tarvitse matkustaa koulutuspaikalle. Verkkokurssin avulla ei tarvitse varata tiloja, tarjoiluita tai tehdä muita suuria ennakkovalmisteluita. Hukka pienenee, kun koulutuksia ei pidetä vajaille saleille.

Verkkokurssin toteuttaminen

Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon terveydenedistämisen tiimi on kouluttanut ikääntyneiden hoitohenkilöstöä läsnäolokoulutuksilla. Tämä on vaatinut paljon resursseja sekä kouluttajilta että henkilöstöltä. Ikääntyneen asiakkaan suunhoidon verkkokurssi on julkaistu 2018-19 vuodenvaihteessa.

Kaupungin henkilöstölle suunnatun kurssin osat ovat:

  • yleisterveys ja suun terveys
  • ravitsemus ja suun terveys
  • kuivan suun toteaminen ja hoito
  • ikääntyneen suun puhdistus
  • kirjaaminen

Koulutusmateriaalina ovat videot, joista kukin kestää 4-10 min. Jokaisen osion voi katsoa erikseen, silloin kun itselle sopii. Aihetta käsitellään näyttämällä, kertomalla sekä PP-esityksen avulla.

Verkkokurssi on toteutettu pienellä henkilömäärällä, kuluina pelkästään työtunnit. Ulkopuolista tukipalvelua ei ole ostettu. Hankintoina ovat olleet ainoastaan matkapuhelimen jalusta ja mikrofoni. Videot on kuvattu matkapuhelimella ja leikattu normaalilla videoiden käsittelyohjelmalla. Kurssin suorittaja tarvitsee ainoastaan tietokoneen (tai matkapuhelimen) ja kuulokkeet.

Koulutukseen ilmoittaudutaan, ja siihen sisältyy tentti. Hyväksytyn suorituksen jälkeen kurssi näkyy suoritettuna henkilöstön ja esimiehen tiedoissa. Ostopalvelukumppanit ja palvelusetelituottajat ilmoittautuvat myös kurssille, mutta heidän esimiehensä saavat päättää, onko tentti pakollinen.

Kaikille avoin materiaali löytyy YouTube-kanavalta ”Helsingin kaupungin suun terveydenhuolto”. Kurssin on suorittanut tai suorittamassa 10.5.2019 yhteensä 973 hlöä. He työskentelevät pääsääntöisesti kaupungin monipuolisissa palvelukeskuksissa (MPK) tai kotihoidossa. Kurssia on tarjottu huhtikuussa myös ikääntyneiden asumispalveluiden ja kotihoidon ostopalvelukumppaneille sekä palvelusetelituottajille. Heistä kurssin on ehtinyt suorittaa vasta 17 henkilöä. Palautteita on saatu 90 kappaletta.

Palautteiden tulokset ovat:

  1. Suosittelisitko verkkokurssia kollegallesi? 86,7% vastaajista suosittelisi tai ehkä suosittelisi.
  2. Paraniko oma osaamisesi ikääntyneen asiakkaan suun omahoidon ohjaamisessa verkkokurssin jälkeen? 93,3% vastaajista ilmoitti, että osaaminen parani ainakin hiukan. 67,2% vastaajista ilmoitti, että osaaminen parani hyvin tai erittäin hyvin.
  3. Verkkokurssi oli mielestäni onnistunut koulutusmuoto? 93,3% mielestä verkkokurssi oli sopiva koulutusmuoto, ainakin läsnäolokoulutusten lisänä.

Positiivista palautetta on saatu suullisesti runsaasti esimiehiltä ja henkilöstöltä. Kurssi on laajennettu Helsingin kaupungin muihin ikääntyneiden toimintoihin (MPK) sekä kaupungin ostopalvelukumppaneille ja palvelusetelituottajille. Kurssi soveltuu hyvin myös omaishoitajille, joiden on vaikeaa osallistua koulutuksiin kodin ulkopuolella. Omaishoitajien järjestöjen kanssa on tarkoitus aloittaa kurssin markkinoinnin suunnittelu ikääntyneille.

Kurssin materiaalit on jaettu Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon Facebook- ja YouTube kanaville, sekä Helsingin kaupungin Seniori-infon sivuille, joka palvelee ikääntyneitä ja heidän omaisiaan. Koulutusmuotona verkkokurssilla on ollut kohtuullisen helppo tavoittaa suuri kohderyhmä. Teoriaosuus ja konkreettiset vinkit asiakaskontaktissa on ollut helppo esittää verkkokurssin avulla. Kurssin suorittaneet saavat suoritusmerkinnän ja palautelinkin. Näiden tuottamisessa vaaditaan paljon manuaalista työtä, koska erillisiä sihteeripalveluita ei ole käytettävissä.

Erittäin hyvän kokemuksen vuoksi valmistelemme vastaavaa verkkokurssia vammaispalveluiden henkilöstölle ja omaishoitajille. Tämä on selvästi tämän päivän koulutusmuoto perusasioiden oppimiseen. Seuraavissa verkkokursseissa lisäämme asiantuntijoiden haastatteluita ja monipuolistamme kurssin sisältöä.

Onnistumiset ja haasteet

Positiivisen palautteen perusteella kotihoidon johto päätti, että verkkokurssi tulee olemaan pakollinen kaikille vakituisille työntekijöille ja pitkäaikaisille sijaisille. Se on suoritettava kesäkuun 2019 loppuun mennessä. Myöhemmin kurssia esiteltiin ikääntyneiden monipuolisten palvelukeskusten johdolle. He päättivät suositella verkkokurssia vahvasti koko henkilöstölle. Myös ostopalveluista on osoitettu suurta kiinnostusta kurssia kohtaan ja uskomme, että kurssi saavuttaa suuren osallistujamäärän hyvin nopeasti. Jo nyt osallistujia on ollut runsaasti. Olemme myös luoneet mallin, jonka avulla kaikki kaupungin toimijat voivat halutessaan tehdä verkkokurssin helposti ja edullisesti. Olemme esitelleet mallia Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen Hyvät käytännöt-seminaarissa.

Alussa oli haasteellista löytää sopiva alusta verkkokurssin rakentamiselle. Verkkokurssit eivät ole vielä niin yleisiä, että kaupunkiorganisaatiossa olisi selkeät mallit sen rakentamiseen. Toteutimme materiaalit Power Point-dioilla, joihin lisäsimme selostuksen ja videoita. Olemme saaneet muutamia palautteita, joissa moititaan äänen voimakkuuden vaihtumista eri sisältöjen välillä.

Päivitetty: 5.2.2020