Rahoitusvakausvirasto: Korvausten maksuprosessi

Tallettajilla on pankin maksukyvyttömyystilanteissa oikeus saada talletussuojakorvaus. TALSU-järjestelmäkokonaisuus on sähköiseen asiointiin perustuva kanava talletussuojakorvaukseen liittyvään asiointiin. Prosessissa on huomioitu palvelun saatavuus myös niille, joilla ei ole kykyä tai halua käyttää sähköisiä palveluita.

Mistä on kyse?

Rahoitusvakausvirasto (RVV) on vuonna 2015 perustettu itsenäinen virasto, joka Suomen kansallisena kriisinratkaisuviranomaisena vastaa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisun suunnittelusta sekä päätöksenteosta taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden laitosten toiminnan uudelleen järjestelemiseksi. RVV toimii osana euroalueen yhteistä kriisinratkaisumekanismia, jossa RVV:n emo-organisaatio, yhteinen kriisinratkaisuneuvosto, vastaa suurimpien suomalaisten luottolaitosten kriisinratkaisun suunnittelusta ja päätöksenteosta. Rahoitusvakausvirastolle kuuluu myös arvopaperikeskuksen kriisinratkaisun suunnittelua koskevien viranomaistehtävien hoitaminen.

Lisäksi Rahoitusvakausvirasto toimii Suomen kansallisena talletussuojasta vastaavana viranomaisena. Virasto hoitaa talletussuojärjestelmälle kuuluvia tehtäviä, kerää talletussuojamaksut, hallinnoi talletussuojavaroja ja päättää talletussuojarahaston maksuvelvollisuudesta. Talletussuojan kolme tärkeintä tehtävää ovat rahoitusvakauden turvaaminen, talletuspakojen estäminen ja kuluttajien suojaaminen.

Vuoden 2020 alusta voimaan tulleen talletussuojalainsäädännön siirtymäaikasäännöksen mukaan tallettajilla on pankin maksukyvyttömyystilanteissa oikeus saada talletussuojakorvaus saataville 7 työpäivän kuluessa. Aika lasketaan siitä, kun talletuspankki on asetettu konkurssiin tai pankilla on pysyviä maksuvaikeuksia ja talletussuojaviranomainen päättää talletusten korvaamisesta talletussuojarahastosta. Lainsäädännön vaatimuksen johdosta RVV:ssa käynnistettiin vuonna 2017 TALSU-hanke, jossa tavoitteeksi asetettiin tietoturvallinen ja mahdollisimman pitkälle automatisoitu tietojärjestelmäkokonaisuus talletussuojakorvausten nopeaan maksatukseen talletuspankin maksukyvyttömyystilanteen varalle.

TALSU-järjestelmäkokonaisuus valmistui keväällä 2019. Tietojärjestelmäkokonaisuutta hyödyntäen talletukset korvataan talletussuojarahaston varoista maksamalla järjestelmän laskema talletussuojakorvaus tilisiirtona tallettajan ilmoittamalle pankkitilille. Hankkeen johdosta RVV:lla on kyvykkyys suorittaa lakisääteiset talletussuojakorvaukset tallettajille seitsemän työpäivän kuluessa siitä, kun virasto tehnyt päätöksen maksuvelvollisuuden alkamisesta. Järjestelmällä hoidetaan talletussuojakorvausten nopea maksatus myös EU- tai ETA-maiden pankkien Suomessa sijaitsevien sivuliikkeiden tallettajille pankin kotivaltion puolesta. Lisäksi järjestelmällä pystytään tukemaan ja ohjeistamaan suomalaisen pankin sivuliikkeen sijaintimaan talletussuojaviranomaista sen suorittaessa maksatusta EU- tai ETA-maassa sijaitsevan sivuliikkeen tallettajille.

Korvaustilanteessa asiointi RVV:n ja tallettajan välillä hoidetaan ensisijaisesti vain sähköisesti:

  • Tallettajalle lähetetään henkilökohtainen korvauspäätös suomi.fi-viestien välityksellä
  • Tallettaja ilmoittaa tilinumeron korvauksen maksua varten hankkeessa rakennetun web-portaalin avulla, joka on käytettävissä erilaisilla päätelaitteilla ja selaimilla.
  • Tallettajan vahva tunnistaminen web-portaaliin kirjautumisen yhteydessä tapahtuu suomi.fi-tunnistuksen avulla.
  • Web-portaalissa voi asioida myös toisen puolesta, mikä mahdollistetaan suomi.fi-valtuuksien avulla.

Saavutettavuuden varmistamiseksi hankkeessa tehtiin yhteistyötä Kehitysvammaliiton kanssa. Keskeisenä tavoitteena oli turvata yhdenvertaisuus, jotta kuka tahansa voi:

  • käyttää sähköistä asiointikanavaa eli web-portaalia ja ymmärtää siellä olevat ohjeet
  • ymmärtää saamansa henkilökohtaisen korvauspäätöksen sisällön.

Vaikka hankkeessa edistettiin ensisijaisesti sähköistä asiointia, huomioitiin sähköisen asioinnin ulkopuolelle jäävät ryhmät rakentamalla heille kirjepostiin perustuva korvausten maksuprosessi.

Mitkä organisaatiot ovat osallistuneet tämän digitaalisen palvelun tai digitaalista yhdenvertaisuutta edistävän kokonaisuuden tekemiseen?

Rahoitusvakausvirasto, Valtori (Kapasiteetti- ja tietoliikennepalvelut), TietoEVRY (Valtorin alihankkija kapasiteettipalveluissa), Visma Consulting Oy (Sovellustoimittaja), DVV (suomi.fi-palvelut, joita hyödynnetään laajasti), Palkeet (Maksuaineiston välitys ja kirjanpito), KPMG (tietoturvakonsultointi), Kehitysvammaliitto (yhteistyökumppani saavutettavuusasioissa), Know-IT (Valtorin alihankkija testauskonsultointipalveluiden toimittajana), Suomalaiset talletuspankit, Eurooppalaiset talletussuojaviranomaiset

Minkälaisia onnistumisia olette matkan aikana kokeneet?

RVV:n ja Visma Consulting Oy:n ydintiimien yhteistyön sujuminen on ollut avainasemassa hankkeen onnistumisen kannalta. Lisäksi onnistumista edesauttoivat merkittävästi Valtorin ja TietoEVRYn asiantuntijoiden mukanaolo jo heti projektin käynnistämisen yhteydessä. Tiivis yhteistyö talletuspankkien kanssa tiedonkeruun määrittelyiden osalta osoittautui myös erittäin arvokkaaksi. DVV:n suomi.fi-palveluiden (viestit, tunnistus, valtuudet) valmistuminen TALSU-hankkeen kannalta optimaaliseen aikaan oli erittäin arvokasta ja hyödyllistä. Ilman suomi.fi-palvelukokonaisuutta TALSU-hankkeessa olisi pitänyt suunnitella ja toteuttaa vastaavat toiminnallisuudet itse. Näin jälkikäteen voidaan arvioida, että keskeistä on ehdottomasti ollut myös se, että monista haasteista huolimatta TALSU-hankkeessa onnistuttiin sovittamaan yhteen usean eri toimijan yhteistyö, mikä on usein monitoimittajaprojekteissa se ’akilleen kantapää’.

Minkälaisia haasteita olette matkan varrella kohdanneet ja miten niistä on selvitty?

Ketterien menetelmien mukaisesti määrityksiä tarkennettiin projektin aikana, mikä oli monimutkaisen järjestelmäkokonaisuuden toteutuksessa aivan välttämätöntä. Valitun työskentelytavan myötä matkan varrella tuli vastaan yllätyksiä ja todella haastavia kysymyksiä, joita ratkottiin yhteistyössä RVV:n ja Visma Consulting Oy:n asiantuntijoiden kesken. Vaikka projektin alkuperäinen aikataulu oli liian optimistinen, niin kriittistä takarajaa ei ylitetty: seitsemän työpäivän maksuvalmius saavutettiin ennen lainsäädännössä asetetun siirtymäajan päättymistä. Projektin aikana selvisi, että suomi.fi-viestit -palvelu toimii ainoastaan loppuasiakkaalle, jolla on suomalainen henkilö- tai y-tunnus. Pankeissa on tallettajina kuitenkin myös ulkomaalaisia henkilöitä ja yhteisöjä, joilla ei ole näitä tunnuksia. Koska suomi.fi-viesteihin ei ole lähitulevaisuudessa tulossa näiden ryhmien osalta kehitystä, TALSU-sovellus muodostaa jatkossa kaksi aineistoa, joista toinen toimitetaan suomi.fi-viestien kautta ja toinen suoraan painotalon kautta loppuasiakkaille.

Miksi ehdokas tulisi valita vuoden 2020 Suunnannäyttäjäksi?

TALSU-järjestelmäkokonaisuus on toteutettu ensisijaisesti saavutettavan sähköisen asioinnin varaan, mutta kuitenkin varmistaen palvelun saatavuus myös niille, joilla ei ole kykyä tai halua käyttää sähköisiä palveluita. RVV on pieni asiantuntijaorganisaatio, joka onnistui yhdessä yhteistyökumppaneidensa ja sidosryhmiensä kanssa rakentamaan Suomeen ensimmäisen talletussuojan maksatusjärjestelmän. Järjestelmä on yhteiskunnallisesti merkittävä, sillä sen avulla voidaan turvata rahoitusvakautta ja tallettajien lakisääteinen oikeus saada pankin maksukyvyttömyystilanteessa talletussuojakorvaus saatavilleen 7 työpäivän kuluessa RVV:n talletusten korvaamista koskevasta päätöksestä. Ilman järjestelmäkokonaisuutta maksatus ei olisi uskottavaa ja se kestäisi parhaimmillaankin useita kuukausia (infografiikka talletussuojan toimimisesta). TALSU on yhteiskunnallisesti merkittävä ja kriittinen järjestelmäkokonaisuus, joka lisää osaltaan tallettajien luottamusta talletussuojajärjestelmän toimivuuteen ja nopeaan maksatukseen. Toteutus tehtiin uutta teknologiaa ja valtionhallinnon yhteisiä palveluita hyödyntäen, ja mitä suurimmassa määrin organisaatiorajat ylittävään laajaan yhteistyöhön nojaten.

Päivitetty: 8.4.2020