Tietosuojaseloste

Suomidigi tarjoaa ajantasaista, ennakoivaa ja valmisteltua sisältöä julkisten palveluiden kehittämisen tueksi ja vuorovaikutusta ajatuksien herättäjäksi ja innovaatioiden syntymiseksi. Rekisteröityneenä palvelun käyttäjä voi tuottaa erikseen määriteltyjä sisältöjä, kommentoida sisältöjä sekä luoda oman profiilin. Suomidigin käyttäjärekisteriin tallennetaan rekisteröityneiden käyttäjien henkilötiedot.

1. Rekisterin nimi

Suomidigi

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Digi- ja väestötietovirasto

Lintulahdenkuja 2, 00530 Helsinki

PL 123, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde) 02 9553 6000, sähköposti kirjaamo@dvv.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Annette Hotari

Lintulahdenkuja 2, 00530 Helsinki

Puhelin (vaihde) 02 9553 6000, sähköposti kirjaamo@dvv.fi

3. Tietosuojavastaava

Puhelin (vaihde) 02 9553 6000, tietosuoja@dvv.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään käyttäjärekisterin hallinnoimiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaa, jonka nojalla käsittely on tarpeen rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Digi- ja väestötietovirasto on määritellyt tarpeelliseksi katsomansa säilytysajan ja arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta ja säilytysaikaa säännöllisesti.

Tunnus ja kaikki henkilötiedot poistetaan kokonaan 3 vuoden kuluttua viimeisestä kirjautumisesta.

Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika varmuuskopioissa on kuusi kuukautta tietojen poistamisen jälkeen (6 kk).

6. Rekisterin tietosisältö 

Käyttäjärekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Käyttäjän etu- ja sukunimi
  • Käyttäjän sähköpostiosoite
  • Käyttäjän tuottamat blogit 
  • Käyttäjän luomat tapahtumat
  • Ryhmät, joissa käyttäjä on sisällöntuottja- tai admin-roolissa
  • Käyttäjän kommentit

Ryhmään kuuluminen tallentuu palvelun tietokantaan sekä näkyy ryhmäsivulla. Blogikirjoituksen luoja/muokkaaja-tieto tallentuu suoraan blogin yhteyteen sekä kirjoittajan nimen osalta tietokannan taksonomiaan.

Lisäksi palvelun käytöstä tallennetaan tapahtumatietoa (eli lokitietoa) tapahtumatietorekisteriin. Tapahtumatietorekisteriin tallennetaan tietoa palvelun käytöstä eli esimerkiksi sisältöjen muokkaus- ja lisäystietoja.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Ensisijaisesti tiedot rekisteriin saadaan käyttäjältä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä sekä hänen käyttäessään palvelua esimerkiksi kirjoitettaessa blogikirjoituksia.

Loppukäyttäjän käyttäessä palvelua sisällöntuotantoroolissa, hänen käytöstään tallennetaan tietoja tapahtumatietorekisteriin, mikäli hän muokkaa, luo tai poistaa sisältöjä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoaineisto on suojattu tietoturvallisuudesta ja pääsynhallinnasta huolehtien.

Rekisterin tietojen käsittely on mahdollista vain henkilöille, joiden tehtäviin se kuuluu. Tietojen käsittelystä tallennetaan lokitietoa.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilörekisterin tietojen perusteella ei suoriteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin eli tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietosi. Voit tarkastella sinusta tallennettuja tietoja palvelussa. Omien tietojen tarkastuspyynnön voit lähettää myös Digi- ja väestötietoviraston kirjaamoon. Varaudu todistamaan henkilötietosi.

Saat tarvitsemasi tiedot kuukauden kuluessa. Jos tietoja ei pystytä perustellusta syystä toimittamaan tässä ajassa, Digi- ja väestötietovirasto ja voi jatkaa määräaikaa enintään 2 kuukaudella. Tässä tapauksessa saat siitä ilmoituksen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi korjaamista. Tee pyyntö kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle (kohta Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt). Korjauspyynnössä sinun tulee mainita oikaistava tieto ja sen tarkka muutos tai rekisteriin täydennettävät tiedot. Henkilöllisyytesi tarkistetaan pyynnön yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Suurin osa Digi- ja väestötietoviraston palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen. Näissä tapauksissa sinulla ei ole oikeutta vaatia tietojesi poistamista tai siirtämistä toiseen järjestelmään eikä myöskään vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyä ei myöskään voi pyytää rajoittamaan.

13. Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki

Lisätietoa löydät Tietosuojavaltuutetun ohjeista

Päivitetty: 19.3.2020